R E G U L A M I N
Leszczyńskiej Karty Miejskiej

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Leszczyńskiej Karty Miejskiej określa warunki obsługi i odprawy podróżnych związane z użytkowaniem Leszczyńskiej Karty Miejskiej, a w szczególności jej:

 1. uzyskania,
 2. użytkowania,
 3. kasowania,
 4. doładowania,
 5. kontroli.

 

§ 2

Regulamin obowiązuje na terenie Gminy Miasto Leszno oraz na terenie Gmin, z którymi

Gmina Miasto Leszno podpisała Porozumienie Międzygminne w sprawie powierzenia jej do realizacji zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 

§ 3

Słownik pojęć użytych w regulaminie:

MZK – należy przez to rozumieć Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie świadczący usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze określonym w  § 2.

Leszczyńska Karta Miejska w skrócie LKM – należy przez to rozumieć bezkontaktową, elektroniczną kartę będącą nośnikiem biletów elektronicznych. Leszczyńska Karta Miejska występuje jako karta imienna, będąca nośnikiem elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe i elektronicznych biletów okresowych oraz informacji o ewentualnych uprawnieniach do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych.

Bilet elektroniczny – dokument przewozu uprawniający do przejazdu autobusami MZK, zapisany na LKM w formie elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe lub biletu okresowego oraz zawierający informacje o uprawnieniach do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych, zgodnie z obowiązującą taryfą opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt.

Elektroniczna portmonetka – to usługa uruchomiona na karcie biletu elektronicznego pozwalająca na gromadzenie środków celem wykorzystania ich do wnoszenia opłat za jednorazowe przejazdy autobusami MZK, zgodnie z obowiązującą taryfą opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt. Usługa jest aktywna w przypadku zgromadzenia na niej środków pieniężnych.

Jednorazowy bilet elektroniczny – bilet uprawniający do jednorazowego przejazdu osoby oraz przewozu bagażu i zwierząt pobierany z elektronicznej portmonetki, wymagający każdorazowo rejestracji przy wsiadaniu i wysiadaniu.

Okresowy bilet elektroniczny – bilet uprawniający do przejazdu osoby w określonym przedziale czasowym, bez limitu przejazdów, wymagający każdorazowo rejestracji przy wsiadaniu.

Centrum Obsługi Klienta (COK), siedziba MZK w Lesznie, ul. Leśna 4, 64- 100 Leszno – prowadzące przyjmowanie wniosków o wydanie LKM i wydawanie LKM, personalizację LKM, prowadzące sprzedaż biletów okresowych lub doładowań elektronicznej portmonetki oraz przyjmujące reklamacje.

Punkt Obsługi Klienta (POK), siedziba Informacji Turystycznej w Lesznie,

ul. Słowiańska 24, 64-100 Leszno – prowadzący sprzedaż biletów okresowych lub doładowań elektronicznej portmonetki.

Ważność biletu elektronicznego – okres czasowy na jaki został wydany bilet elektroniczny.

Rejestracja przejazdu – kasowania biletu przy wsiadaniu do autobusu, operacja zbliżenia LKM do kasownika znajdującego się w autobusie, która może być połączona z naciśnięciem przez pasażera odpowiedniego przycisku znajdującego się na tym urządzeniu, w wyniku czego następuje zapis informacji o wykorzystaniu odpowiedniego rodzaju biletu. Rejestracja powinna być dokonana niezwłocznie po wejściu do autobusu.

Rejestracja wyjścia – operacja zbliżenia LKM do kasownika przy wysiadaniu.

Personalizacja – zapisanie na LKM danych osobowych użytkownika ze zdjęciem, prowadzona przez COK.

Kaucja – opłata pobierana od wnioskodawcy, za wydanie LKM, której wysokość ustala niniejszy regulamin.

Doładowanie portmonetki – elektroniczna modyfikacja (zwiększenie) stanu środków portmonetki na przejazdy.

Karta zablokowana – karta nieaktywna w wyniku działania MZK w następstwie zagubienia, zniszczenia, kradzieży lub zakończenia okresu użytkowania LKM.

Czytnik kontrolerski – urządzenie na wyposażeniu osób upoważnionych do kontroli biletów, służące do odczytywania informacji zakodowanych na LKM.

Kasownik/czytnik biletów elektronicznych – urządzenie znajdujące się w autobusach MZK, służące do kasowania biletów papierowych lub rejestracji biletów elektronicznych.

Kasownik z kieszenią/czytnik biletów elektronicznych – urządzenie znajdujące się w autobusach MZK za pierwszym wejściem, służące do kasowania biletów papierowych lub rejestracji biletów elektronicznych oraz aktywowania biletów elektronicznych zakupionych przez internet.

 

§ 4

 1. Leszczyńska Karta Miejska jest własnością MZK.
 2. Leszczyńska Karta Miejska może być tylko wydawana jako karta imienna i użytkowana wyłącznie przez osobę, której dane zostały zapisane na LKM.
 3. Kaucja za wydanie LKM pobierana jest w momencie składania wniosku. Wysokość kaucji wynosi 10 zł. Kaucja jest nieoprocentowana.
 4. Z uiszczania kaucji zwolnione są osoby korzystające z bezpłatnych przejazdów autobusami MZK.
 5. W przypadku znalezienia LKM należy ją dostarczyć do COK lub POK względnie przekazać kierowcy autobusu.

 

Rozdział 2

Uzyskanie Leszczyńskiej Karty Miejskiej

§ 5

 1. Leszczyńska Karta Miejska zostaje wydana na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez pasażera w COK lub przesłanego drogą pocztową. W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową należy załączyć dowód uiszczenia kaucji w wysokości 10 zł.

Nr konta MZK: PKO BP S.A. I/O Leszno 88 1020 3088 0000 8602 0005 7026.  Wniosek o wydanie LKM można pobrać w COK, POK, u kierowcy w autobusie lub ze strony internetowej www:lkm.mzk.leszno.pl.

 1. Za osobę małoletnią (do ukończenia 13 roku życia) wniosek wypełnia rodzic lub opiekun prawny dziecka.
 2. Dane osobowe zawarte we wniosku służyć będą wyłącznie celom ewidencyjnym i będą przez MZK chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie LKM nie będzie rozpatrywany.
 4. Dokumenty wymagane do wydania LKM:
 1. wypełniony wniosek,
 2. aktualne zdjęcie jak do dowodu osobistego – kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35x45 mm – podpisane czytelnie na odwrocie podlegające zwrotowi w momencie wydania LKM,
 3. dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
 4. dokument potwierdzający rodzaj uprawnienia i czas jego obowiązywania.
 1. Każdorazowa zmiana danych osobowych: nazwisko, imię, adres, ewentualne uprawnienie do ulgi wnioskodawca zgłasza w COK w celu uaktualnienia danych osobowych zawartych na LKM. Aktualizacja jest dokonywana po wypełnieniu wniosku oraz okazaniu dokumentu tożsamości i karty. Aktualizacja niepowodująca wydanie nowej LKM jest bezpłatna. Wydanie nowej LKM z powodu jej zniszczenia, zagubienia i innych przyczyn leżących po stronie użytkownika wymaga uiszczenia opłaty za odtworzenie karty w wysokości brutto 15 zł.
 2. Użytkownik powinien odebrać LKM w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku. Po upływie tego terminu LKM jest unieważniona, a uiszczona kaucja nie podlega zwrotowi.
 3. Leszczyńska Karta Miejska jest ważna przez okres 10 lat od daty jej wystawienia. Przed upływem terminu ważności LKM należy zgłosić się z kartą w COK w celu wydania nowej karty.
 4. LKM wydawana jest wnioskodawcy za okazaniem dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i po pisemnym potwierdzeniu odbioru. W przypadku przedstawienia pisemnego pełnomocnictwa kartę może odebrać osoba upoważniona przez wnioskodawcę.
 5. Użytkownik może zwrócić LKM w dowolnym czasie – zostanie mu zwrócony ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane środki z elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe (zwrot następuje wyłącznie gotówką). Za niewykorzystane bilety okresowe nie przysługuje zwrot środków.
 6. Zwrot LKM może być dokonany tylko w COK.
 7. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku:
 1. zniszczenia lub uszkodzenia LKM z winy użytkownika względnie z innych przyczyn leżących po stronie użytkownika,
 2. zagubienia jej przez użytkownika,
 3. nie zgłoszenia się w COK w terminie 1 roku od daty upłynięcia ważności LKM.
 1. Nowa LKM tego samego typu może być wydana w przypadku:
 1. zniszczenia przez użytkownika lub uszkodzenia nie z winy użytkownika,
 2. zagubienia lub kradzieży.
 1. Utratę LKM z powodu zagubienia lub kradzieży należy zgłosić osobiście lub telefonicznie w COK w dni robocze w godzinach 7:30-14:30:
  1. w przypadku osobistego zgłoszenia utraty karty w COK, użytkownik karty wypełnia wniosek o wydanie wtórnika LKM. Wydanie wtórnika LKM musi spełniać wymogi określone w § 5 pkt 5,
  2. w przypadku telefonicznego zgłoszenia utraty karty (na numer 795 586 738 – tylko w dni robocze w godzinach 7:30-14:30), użytkownik LKM winien podać osobie przyjmującej zgłoszenie następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz 17-cyfrowy numer LKM. Wtórnik LKM należy odebrać osobiście w COK w dni robocze w godzinach 7:30-14:30.
 2. MZK nie odpowiada za utratę środków zgromadzonych na LKM od chwili jej utraty przez użytkownika do momentu jej zablokowania w systemie oraz za ewentualne szkody poniesione w wyniku zablokowania karty.
 3. Utracona LKM zostanie zablokowana po zgłoszeniu, najpóźniej następnego dnia roboczego do godziny 8:00. Zablokowaną LKM można odblokować w COK po jej okazaniu.
 4. Środki zapisane w elektronicznej portmonetce z utraconej LKM zostaną przeniesione na wtórnik LKM według salda na moment zablokowania karty w systemie.
 5. LKM z ujawnioną wadą fabryczną wymienia się bezpłatnie.

 

Rozdział 3

Użytkowanie Leszczyńskiej Karty Miejskiej

§ 6

 1. LKM może być użytkowana wyłącznie przez osobę, której dane zostały na niej zapisane.
 2. Elektroniczna portmonetka jest aktywna w przypadku zgromadzenia na niej środków. Elektroniczna portmonetka jest ważna do czasu wykorzystania zgromadzonych na niej środków, nie dłużej niż przez okres 3 lat od czasu jej ostatniego doładowania. Przedłużenie ważności elektronicznej portmonetki dokonuje się przez kolejne doładowanie.
 3. Ustala się zasady właściwego posługiwania LKM:
 1. nie wolno jej łamać, zginać lub w jakikolwiek inny sposób uszkadzać mechanicznie (dziurkując, obcinając),
 2. nie należy jej narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur, a także środków chemicznych, silnych pól magnetycznych lub elektrycznych,
 3. należy ją bezpiecznie przechowywać i użytkować.
 1. Upłynięcie daty ważności zapisanych na LKM uprawnień do przejazdów ulgowych względnie bezpłatnych nie będzie sygnalizowane. W takim przypadku kasownik/czytnik biletów elektronicznych pobierze opłatę jak za przejazd normalny.

 

Rozdział 4

Kasowanie Leszczyńskiej Karty Miejskiej

§ 7

 1. Kasownik/czytnik biletów elektronicznych służy do:
  1. pobierania opłaty za przejazd jednorazowy oraz za przewóz bagażu i zwierząt,
  2. rejestrowania przejazdu na podstawie biletu okresowego lub bezpłatnego.
 2. Korzystając z LKM z kontraktem elektronicznej portmonetki należy:
 1. w momencie wejścia do autobusu zbliżyć LKM do kasownika/czytnika biletów elektronicznych w celu zarejestrowania przejazdu,
 2. w momencie wyjścia należy ponownie zbliżyć LKM do kasownika/czytnika biletów elektronicznych w celu wyrejestrowania przejazdu oraz w celu redukcji zaliczkowo pobranych środków do właściwej wysokości opłaty za dokonany przejazd. Brak wyrejestrowania przejazdu spowoduje pobranie opłaty za przejazd w najwyższej wysokości na danej linii.
 1. Korzystając z LKM z kontraktem biletu okresowego lub uprawnieniem do bezpłatnego przejazdu należy w momencie wejścia do autobusu bezwzględnie zbliżyć LKM do kasownika/czytnika biletów elektronicznych w celu zarejestrowania przejazdu.
 2. Podstawą do przejazdu oprócz jednorazowych biletów papierowych i biletów (paragonów) z kasy fiskalnej autobusu jest LKM wydana przez MZK Leszno.
 3. W przypadku LKM kasownik automatycznie zalicza przejazd przy bilecie okresowym lub pobiera z elektronicznej portmonetki opłatę zgodną z rodzajem zakodowanego biletu elektronicznego i obowiązującej taryfy opłat za przejazd osób, bagażu i zwierząt.
 4. Każda dodatkowa rejestracja przejazdu (za inne osoby lub bagaż) poza swoim przejazdem wymaga za każdym razem dodatkowej rejestracji LKM.
 5. Aby zarejestrować przejazd, na LKM muszą znajdować się środki nie mniejsze, niż wartość opłaty za przejazd zgodnej z taryfą obowiązującą na danej linii.
 6. W przypadku korzystania z elektronicznej portmonetki podczas podróży z tego samego przystanku tym samym autobusem można zapłacić maksymalnie za przejazd 6 osób to jest za posiadacza LKM i 5 opłat za współpasażerów.
 7. W przypadku korzystania z LKM z zapisanymi dwoma kontraktami to jest biletu okresowego i elektronicznej portmonetki, w pierwszej kolejności system będzie korzystał z ważnego w danym dniu biletu okresowego zapisanego na LKM.
 8. Jeśli bilet okresowy zakodowany na LKM utracił już ważność, kasownik podejmie bez ostrzeżenia próbę skasowania biletu z elektronicznej portmonetki.

 

Rozdział 5

Doładowywanie Leszczyńskiej Karty Miejskiej

§ 8

 1. Na LKM można zapisać dwa różne kontrakty – LKM może być nośnikiem biletu okresowego lub elektronicznej portmonetki.
 2. Na LKM mogą być zapisane uprawnienia do ulgowych względnie bezpłatnych przejazdów po okazaniu w momencie wystawienia w COK ważnego dokumentu uprawniającego do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów, które są ważne do końca okresu ważności tych dokumentów.
 3. Przed upływem terminu ważności dokumentu uprawniającego do ulgi lub bezpłatnego przejazdu należy w COK okazać dokument uprawniający do dalszego korzystania z uprawnień. W przypadku nie przedłożenia dokumentu LKM automatycznie zostanie zapisana jako normalna to znaczy bez prawa do ulgi w przejazdach.
 4. Doładowanie LKM odbywa się w COK, POK oraz przez stronę internetową, a docelowo także w biletomatach. Kwota doładowania elektronicznej portmonetki nie może być niższa niż 10 zł.
 5. Każdorazowo po doładowaniu LKM w COK lub POK wydawany jest paragon, który jest podstawą do składania ewentualnej reklamacji. W przypadku doładowań internetowych niezbędne jest przedłożenie potwierdzenia transakcji.
 6. W przypadku doładowania LKM przez internet pasażer jest zobowiązany po upływie 24 godzin od doładowania aktywować LKM w kieszeni kasownika/czytnika biletów elektronicznych znajdującego się w każdym autobusie MZK za pierwszym wejściem.
 7. Suma środków zgromadzonych na elektronicznej portmonetce jest limitowana i nie może przekraczać 250 punktów o wartości 250 zł.

 

Rozdział 6

Kontrola Leszczyńskiej Karty Miejskiej

§ 9

 1. Kontrolę korzystających z LKM mogą przeprowadzać wyłącznie wyznaczeni pracownicy MZK względnie osoby z wyspecjalizowanych firm działających na zlecenie MZK posiadające identyfikator umieszczony w widocznym miejscu.
 2. Kontroler wyposażony jest w urządzenie do kontroli LKM, zwane czytnikiem kontrolerskim.
 3. Czytnik sygnalizuje wynik kontroli dźwiękiem:
 1. potwierdzenie ważności biletu okresowego normalnego i/lub ważnych skasowań biletu normalnego z elektronicznej portmonetki – jeden krótki sygnał dźwiękowy,
 2. potwierdzenie ważności biletu okresowego ulgowego i/lub ważnego co najmniej jednego skasowania biletu ulgowego z elektronicznej portmonetki bądź skasowania uprawnienia do przejazdu bezpłatnego – dwa krótkie sygnały dźwiękowe,
 3. brak ważnego biletu i ważnych skasowań z elektronicznej portmonetki – jeden długi sygnał dźwiękowy.
 1. Pasażer podczas kontroli udostępnia LKM kontrolującemu w celu odczytania jej zawartości. Na ekranie czytnika wyświetlane są podstawowe informacje o zakodowanych danych dotyczących ważności biletu i stanie elektronicznej portmonetki.
 2. LKM bez zakodowanego na niej jednorazowego biletu elektronicznego lub okresowego biletu elektronicznego nie uprawnia do przejazdu.
 3. W przypadku stwierdzenia blokady LKM lub faktu, że kontrolowany pasażer nie jest w stanie potwierdzić prawa do użytkowania LKM, kontroler ma prawo zatrzymać LKM i przekazać do COK celem wyjaśnienia sprawy.
 4. W przypadku braku ważnego biletu okresowego względnie braku zarejestrowanych skasowań z elektronicznej portmonetki kontroler wystawi opłatę dodatkową zgodnie z zapisami obowiązującej taryfy opłat za przejazd osób, bagażu i zwierząt.

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Wzór wniosku o wydanie LKM stanowi integralną część regulaminu.
 2. Regulamin Leszczyńskiej Karty Miejskiej opublikowano na stronie internetowej MZK.
 3. Regulamin Leszczyńskiej Karty Miejskiej wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2017 roku.

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 13/2017 dyrektora MZK z dnia 05.04.2017 roku.