Uchwała Nr XXXIV/436/2017
RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie: taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami), art. 15 pkt 1 ust.10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.1867 z późniejszymi zmianami), art. 34a ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku „Prawo przewozowe” (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.915 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Leszna postanawia:

 

§ 1

Przepisy ogólne
 1. Niniejszą uchwałą ustala się ceny i opłaty, zwolnienia oraz ulgi w cenach za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze określonym w ust.2.
 2. Ustalenia niniejszej Uchwały obowiązują na terenie Gminy Miasto Leszno oraz na terenie Gmin, z którymi Gmina Miasto Leszno podpisała Porozumienie Międzygminne w sprawie powierzenia jej do realizacji zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 3. Taryfę opłat stosuje się łącznie z Regulaminem przewozu osób, bagażu i zwierząt obowiązującym w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Lesznie oraz z Regulaminem Leszczyńskiej Karty Miejskiej.
 4. W przewozach środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta  Leszna oraz na liniach komunikacyjnych poza granicami administracyjnymi miasta Leszna obowiązują wyłącznie bilety Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie, z tym że:
 1. dwa bilety ulgowe nie zastępują biletu normalnego i nie uprawniają do przejazdu  według taryfy normalnej,
 2. bilet normalny nie zastępuje dwóch biletów ulgowych i nie uprawnia do przejazdu dwóch osób według taryfy ulgowej.

 

§ 2

Opłaty taryfowe
 1. W przewozach osób na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna stosuje się następujące rodzaje biletów:
 1. jednorazowy bilet papierowy - uprawnia do jednorazowego przejazdu,
 2. jednorazowy bilet (paragon) zakupiony u kierowcy w autobusie - nie podlega kasowaniu i  jest ważny tylko na kurs, na którym został wykupiony,
 3. jednorazowy bilet elektroniczny zapisany na Leszczyńskiej Karcie Miejskiej - uprawnia do jednorazowego przejazdu,
 4. okresowy bilet elektroniczny zapisany na Leszczyńskiej Karcie Miejskiej bez limitu przejazdów.
 1. W przewozach osób na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna stosuje się następujące ceny biletów:

 

  Jednorazowy bilet papierowy Jednorazowy bilet (paragon) zakupiony u kierowcy Jednorazowy bilet elektroniczny do 5 przystanków Jednorazowy bilet elektroniczny powyżej 5przystanków Okresowy bilet elektroniczny 10 dniowy Okresowy bilet elektroniczny 30 dniowy Okresowy bilet elektroniczny 90 dniowy
Normalny 2,70 zł  3,20 zł 2,50 zł 2,70 zł 35,00 zł 81,00 zł 243,00 zł
Ulgowy 1,35 zł 1,25 zł 1,35 zł 17,50 zł 40,50 zł 121,50 zł
Normalny Jednorazowy bilet elektroniczny upoważnia do jednej przesiadki. Rejestracja wyjścia-wejścia nie może przekroczyć 20 minut – opłata za przejazd 3,00 zł

Ulgowy

Jednorazowy bilet elektroniczny upoważnia do jednej przesiadki. Rejestracja wyjścia-wejścia nie może przekroczyć 20 minut – opłata za przejazd 1,50 zł

 

 1. W przewozach osób na liniach komunikacyjnych poza granicami administracyjnymi miasta Leszna stosuje się następujące rodzaje biletów:
  1. jednorazowy bilet papierowy - uprawnia do jednorazowego przejazdu,
  2. jednorazowy bilet (paragon) zakupiony u kierowcy w autobusie - nie podlega kasowaniu i  jest ważny tylko na kurs, na którym został wykupiony,
  3. jednorazowy bilet elektroniczny zapisany na Leszczyńskiej Karcie Miejskiej - uprawnia do jednorazowego przejazdu,
  4. okresowy bilet elektroniczny zapisany na Leszczyńskiej Karcie Miejskiej bez limitu przejazdów.
 2. W przewozach osób na określonej trasie linii poza granicami administracyjnymi miasta Leszna oraz na wszystkich liniach w granicach administracyjnych miasta Leszna stosuje się następujące ceny biletów:

 

  Jednorazowy bilet papierowy lub Jednorazowy bilet elektroniczny Jednorazowy bilet (paragon) zakupiony u kierowcy Okresowy bilet elektroniczny 10 dniowy Okresowy bilet elektroniczny 30 dniowy
TARNOWA ŁĄKA - LESZNO
Normalny 6,60 zł 7,10 zł 82,00 zł 190,00 zł
Ulgowy 3,30 zł 41,00 zł 95,00 zł
KŁODA - LESZNO
Normalny 5,70 zł 6,20 zł 74,00 zł 170,00 zł
Ulgowy 2,85 zł 37,00 zł 85,00 zł
RYDZYNA - LESZNO
Normalny 5,00 zł 5,50 zł 70,00 zł 160,00 zł
Ulgowy 2,50 zł 35,00 zł 80,00 zł
DĄBCZE - LESZNO
Normalny 4,80 zł 5,30 zł 66,00 zł 148,00 zł
Ulgowy 2,40 zł 33,00 zł 74,00 zł
WILKOWICE - LESZNO
Normalny 4,50 zł 5,00 zł 60,00 zł 136,00 zł
Ulgowy 2,25 zł 30,00 zł 68,00 zł
ŚWIĘCIECHOWA - LESZNO
Normalny 4,30 zł 4,80 zł 56,00 zł 124,00 zł
Ulgowy 2,15 zł 28,00 zł 62,00 zł
W granicach administracyjnych gmin: Rydzyna, Lipno, Święciechowa
Normalny 3,40 zł 3,90 zł 40,00 zł 92,00 zł
Ulgowy 1,70 zł 20,00 zł 46,00 zł

 

 1. Cena biletu za przewóz bagażu ręcznego i zwierząt na wszystkich liniach

komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz poza granicami administracyjnymi miasta Leszna wynosi 2,70 zł. Nie dotyczy przedmiotów stanowiących bagaż podręczny, który może być przewożony bezpłatnie.

 1. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo braku dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, niezapłacenia należności za zabrane do autobusu rzeczy lub zwierzęta, względnie naruszenia przepisów o ich przewozie, przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona powinna pobrać właściwą należność i opłatę dodatkową. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się w następujący sposób:
  1. za przejazd bez ważnego biletu lub skasowanie biletu o nominale niższym niż wynika to z niniejszej taryfy jako 50 krotność ceny biletu jednorazowego normalnego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna – 135,00 zł,
  2. za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu jako 40 krotność ceny biletu jednorazowego normalnego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna – 108,00 zł,
  3. za zabranie do środka transportowego bagażu i zwierząt, za których przewóz przewidziane są opłaty, a przewożonych bez uiszczenia tych opłat jako 20 krotność ceny biletu jednorazowego normalnego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna – 54,00 zł,
  4. za zabranie do środka transportowego rzeczy wyłączonych z przewozu jako 20 krotność ceny biletu jednorazowego normalnego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna – 54,00 zł.
 2. Za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy przejazdu autobusu bez

uzasadnienia oraz za zabrudzenie wnętrza autobusu podróżny obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową ustaloną jako 150 krotność ceny biletu jednorazowego normalnego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna – 405,00 zł.

 1. Za przejazd bezpłatny lub ulgowy w oparciu o posiadany bilet ulgowy, ale bez posiadania przy sobie dokumentu uprawniającego do takiego przejazdu w przypadku okazania takiego dokumentu firmie upoważnionej do kontroli biletów nie później niż w terminie 7 dni od dnia kontroli pasażer uiści opłatę manipulacyjną w wysokości 10 % kwoty ustalonej w § 2 ust.6 pkt 2.

 

 

 1. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej wysokość opłat ustalonych w sposób określony w ust.6 obniża się o 50 %. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej nie później niż w terminie 7 dni od jej nałożenia opłatę dodatkową obniża się o 30 %.
 2. Stwierdzenie braku zarejestrowania przejazdu przez osobę posiadającą Leszczyńską Kartę Miejską, na której zapisano bilet okresowy lub uprawnienie do bezpłatnego przejazdu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona wystawi wezwanie do zapłaty na podstawie którego podróżny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty stanowiącej 3 krotność ceny  biletu jednorazowego normalnego – 8,10 zł.
 3. Z rejestracji przejazdu zwolnione są osoby po 70 roku życia korzystające z bezpłatnych przejazdów na podstawie ważnej Leszczyńskiej Karty Miejskiej.

 

§ 3

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów
 1. Ustawowe uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów przysługują:

 

Określenie grupy osób uprawnionych Dokumenty, jakie osoba uprawniona musi okazać na żądanie kontrolera biletów
Posłowie i Senatorowie RP Legitymacja poselska lub senatorska.
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz ich opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidztwa (całkowicie niezdolni do pracy oraz samodzielnej egzystencji) Książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego wystawiona przez ZUS
Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunowie-mający ukończone 18 lat w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem tylko w okresie roku szkolnego Ważna legitymacja szkolna zgodna ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej Opiekun-ważny dokument potwierdzający tożsamość
 

 

 1. Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów na podstawie niniejszej uchwały:

 

Określenie grupy osób uprawnionych Dokumenty, jakie osoba uprawniona musi okazać na żądanie kontrolera biletów

Honorowi obywatele Miasta Leszna oraz  „Zasłużeni dla Miasta Leszna”

Zaświadczenie wydane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna

Dzieci do ukończenia 4-go roku życia

Oświadczenie rodzica lub opiekuna z którym dziecko podróżuje

Uczniowie niepełnosprawni realizujący obowiązek szkolny w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz ich opiekunowie-mający ukończone 18 lat w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem tylko w okresie roku szkolnego

Ważna legitymacja szkolna zgodna ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Opiekun-ważny dokument potwierdzający tożsamość

Osoby, które ukończyły 70 rok życia

Ważna Leszczyńska Karta Miejska

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich opiekunowie-mający ukończone 18 lat;

w przypadku osób ze schorzeniami narządu wzroku przewodnicy-mający ukończone 13 lat

Legitymacja wystawiona przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie. Opiekun względnie przewodnik-ważny dokument potwierdzający tożsamość

Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali co najmniej 25 litrów krwi i są mieszkańcami Leszna

Ważna Leszczyńska Karta Miejska

Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej Leszna oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej

W czasie wykonywania czynności służbowych

Pracownicy socjalni, asystenci rodzin, opiekunki środowiskowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie

Ważna Leszczyńska Karta Miejska

 

 

§ 4

Uprawnienia do ulgowych przejazdów
 1. Ustawowe uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów przysługują:

 

Określenie grupy osób uprawnionych Dokumenty, jakie osoba uprawniona musi okazać na żądanie kontrolera biletów

Kombatanci i osoby, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego

Zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa

Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty

Studenci uczelni wyższych publicznych i niepublicznych bez względu na wiek (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich)

Ważna legitymacja studencka zgodna ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych

Ważna legitymacja słuchacza zgodna ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

 

 1. Uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów na podstawie niniejszej uchwały:

 

Określenie grupy osób uprawnionych Dokumenty, jakie osoba uprawniona musi okazać na żądanie kontrolera biletów

Dzieci powyżej 4 roku życia do ukończenia 7 roku życia

Oświadczenie rodzica lub opiekuna z którym dziecko podróżuje

Dzieci oraz młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadgimnazjalnych i policealnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

Ważna legitymacja szkolna zgodna ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat, nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek inwalidztwa lub niepełnosprawności

Zaświadczenie wydane przez właściwe organy administracji szkolnej

Osoby, które ukończyły 70 rok życia

Ważny dowód osobisty

Emeryci lub renciści po ukończeniu 60 roku życia

Legitymacja emeryta lub rencisty albo ostatni odcinek emerytury lub renty wraz z dowodem osobistym

Właściciel względnie współwłaściciel pojazdu osobowego wymieniony w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

Prawo jazdy, ważny dowód rejestracyjny pojazdu, opłacona składka obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

W przypadku braku w/w dokumentów nie mają  zastosowania przepisy § 2 ust.8 niniejszej uchwały

 

 

§ 5

 1. Osoby korzystające z uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów są zwolnione z obowiązku okazywania dokumentów, o których mowa w § 3 ust.1 i ust.2 oraz w § 4 ust.1

i ust.2 w przypadku realizacji przejazdu z użyciem Leszczyńskiej Karty Miejskiej.

 1. W przypadku gdy osobą korzystającą z przejazdu ulgowego jest właściciel względnie współwłaściciel pojazdu osobowego wymieniony w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, to wówczas na każde żądanie kontrolerów biletów musi okazać dokumenty wymagane w niniejszej uchwale i uprawniające do takiego przejazdu.  

 

§ 6

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do przyznawania prawa do bezpłatnych przejazdów w dniu Wszystkich Świętych na liniach specjalnych skierowanych do obsługi cmentarzy oraz do obsługi innych uroczystości, w tym imprez o zasięgu co najmniej ogólnopolskim.

 

§ 7

 

Uchyla się uchwałę nr VII/68/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie: taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa oraz  uchwałę zmieniającą nr XV/201/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku.

 

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna i Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie.

 

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2017 roku.

 

 

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Leszna

Barbara Mroczkowska