Uchwała Nr XXXIV/437/2017
RADY MIEJSKIEJ LESZNA

z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie: regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami), art. 15 ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku – Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.915 z późniejszymi zmianami), art. 4 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.1867 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Leszna postanawia:

 

§ 1

Przepisy ogólne
 1. Uchwała ustala regulamin przewozu autobusami osób, bagażu ręcznego i zwierząt obowiązujący w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Leszno oraz na terenie Gmin, z którymi Gmina Miasto Leszno podpisała Porozumienie Międzygminne w sprawie powierzenia jej do realizacji zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 2. Regulamin przewozu osób, bagażu i zwierząt jest zbiorem praw i obowiązków dla:
  1. operatora publicznego transportu zbiorowego, zwanego dalej operatorem
  2. pasażera,
  3. obsługi autobusu,
  4. kontrolera biletów.
 3. Wysokość opłat za przejazd oraz przewóz bagażu ręcznego i zwierząt autobusami operatora określają odrębne przepisy uchwalone przez Radę Miejską Leszna.
 4. Do przejazdu autobusami upoważniają wyłącznie aktualne bilety operatora, a w szczególności:
  1. bilety jednorazowe papierowe o wartości zgodnej z obowiązującą taryfą, które należy skasować niezwłocznie po wejściu do autobusu,
  2. bilety jednorazowe (paragony) o wartości zgodnej z obowiązującą taryfą, zakupione u kierowcy w autobusie, nie podlegające kasowaniu i ważne tylko na kursie, na którym zostały zakupione,
  3. jednorazowe bilety elektroniczne zapisane na Leszczyńskiej Karcie Miejskiej,
  4. okresowe bilety elektroniczne zapisane na Leszczyńskiej Karcie Miejskiej.
 5. Sposób korzystania z biletów elektronicznych określa regulamin Leszczyńskiej Karty Miejskiej.
 6. Bilet zabrudzony, zniszczony, uszkodzony lub zablokowany jest nieważny.
 7. Operator może zastosować promocyjne ceny biletów.

 

§ 2

Prawa i obowiązki operatora
 1. Operator zobowiązany jest do ogłoszenia w autobusach informacji o aktualnej taryfie opłat, informacji o zasadach korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych, o wysokości opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu oraz regulaminu przewozu.
 2. Operator zobowiązany jest do umieszczania na przystankach rozkładów jazdy.
 3. W razie konieczności operator może prowadzić w autobusach komunikacji miejskiej  sprzedaż biletów jednorazowych. Opłatę za przejazd osób, bagażu i zwierząt należy uiszczać kwotą odliczoną. Zakup biletu może nastąpić wyłącznie podczas postoju autobusu na przystanku.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w celu uzyskania pomocy kierowca autobusu ma prawo zatrzymać autobus i wezwać funkcjonariuszy Policji lub inne organy porządkowe, względnie zjechać z trasy i podjechać do najbliższego posterunku Policji lub Straży Miejskiej.
 5. Operator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw, zmiany kierunku jazdy spowodowane siłą wyższą, zarządzeniem organów dotyczących ruchu drogowego lub innych kompetentnych organów.

 

§ 3

Prawa i obowiązki pasażera
 1. Wsiadanie i wysiadanie do i z pojazdu jest dozwolone wyłącznie na przystankach i po  całkowitym zatrzymaniu autobusu. Pasażerowie nie powinni utrudniać wejścia i wyjścia z autobusu innym pasażerom.
 2. Zabrania się w autobusie palenia tytoniu, używania elektronicznych papierosów (czyli tzw. e-papierosów) oraz picia alkoholu, spożywania pokarmów mogących zabrudzić współpasażerów i wnętrze autobusu.
 3. Dla bezpieczeństwa pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy.
 4. Zabrania się przewożenia dziecka w wózku w przypadku braku jego zabezpieczenia specjalnym szelkami.
 5. Zabrania się pasażerom przebywania w kabinie kierowcy.
 6. Pasażer zobowiązany jest posiadać przy sobie przez cały czas trwania jazdy ważny bilet i okazywać go na żądanie osoby uprawnionej do kontroli biletów.
 7. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie, jak również korzystać z biletu otrzymanego od innej osoby.
 8. Pasażer korzystający z bezpłatnego lub ulgowego przejazdu zobowiązany jest posiadać przy sobie i okazywać na każde żądanie osoby uprawnionej do kontroli biletów ważny dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, o ile uprawnienie to nie jest zapisane na Leszczyńskiej Karcie Miejskiej.
 9. Pasażer odpowiada za szkody powstałe na skutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia z jego winy pojazdu lub przystanku komunikacyjnego.
 10. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu pasażerom tego pojazdu posiadającym ważny bilet na przejazd przysługuje prawo kontynuowania podróży pojazdem zastępczym z tym samym biletem.

 

§ 4

Prawa i obowiązki obsługi autobusu
 1. Zabrania się kierowcy prowadzenia rozmowy z pasażerami w czasie jazdy.
 2. Kierowca po zakończeniu czynności związanych z zakończeniem kursu (podczas ich wykonywania pasażerowie nie mogą przebywać w autobusie) zobowiązany jest podjechać niezwłocznie na przystanek dla wsiadających w celu umożliwienia oczekującym pasażerom zajęcia miejsca w pojeździe.
 3. Obsługa autobusu może odmówić przewozu lub usunąć z autobusu osoby:
  1. nietrzeźwe,
  2. wywołujące odczucie odrazy i powodujące zabrudzenie wnętrza autobusu,
  3. używające słów powszechnie uważanych za obraźliwe i wulgarne,
  4. zagrażających bezpieczeństwu pasażerów, ich mieniu oraz mieniu operatora,
  5. nie przestrzegające obowiązujących przepisów prawnych.

 

§ 5

Prawa i obowiązki w zakresie kontroli biletów
 1. Przy wykonywaniu kontroli biletów operator może korzystać z własnych kontrolerów biletów lub z wyspecjalizowanych firm kontrolerskich.
 2. Osoba kontrolująca dokumenty przewozu (bilety) albo dokumenty uprawniające do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu musi legitymować się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.
 3. Identyfikator powinien zawierać następujące informacje:
  1. nazwę operatora,
  2. numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu albo dokumentów uprawniających do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu,
  3. zdjęcie kontrolującego,
  4. zakres upoważnienia,
  5. okres ważności,
  6. pieczęć i podpis wystawcy (operatora).
 4. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu (biletu) albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego kontrolujący powinien pobrać właściwą należność – cenę biletu i opłatę dodatkową.
 5. Kontroler biletów ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego w przypadku odmowy zapłacenia należności określonych w ust.4.
 6. Kontroler biletów ma obowiązek w razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości podróżnego wskazać miejsce, w którym ten ma pozostać do czasu przybycia funkcjonariuszy Policji lub innych organów porządkowych celem podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości.
 7. Kontroler biletów w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony (fałszowany) ma obowiązek zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go Policji z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

 

§ 6

Przewóz bagażu ręcznego i zwierząt
 1. Pasażerowie mogą przewozić w autobusach bezpłatnie bagaż podręczny, za który uważa się wózek dziecięcy przy przewożeniu dzieci do lat 4, wózki inwalidzkie, zwierzęta domowe trzymane na kolanach, o ile nie są one uciążliwe dla innych pasażerów i są zabezpieczone przed ucieczką lub wyrządzeniem szkody pasażerom oraz psy będące przewodnikami osób ociemniałych.
 2. Bagażu i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 3. Opłacie za przewóz podlega każda sztuka bagażu ręcznego, którego wymiary przekraczają 60cmx40cmx20cm. W tym przypadku obowiązuje skasowanie biletu oddzielnie za każdą sztukę bagażu.
 4. Zabrania się przewozu w autobusach przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała względnie odzieży, albo mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd w szczególności takich jak: rowery, ostre narzędzia, otwarte naczynia ze smarami lub farbami, broń palna (nie dotyczy funkcjonariuszy na służbie).
 5. Przewóz psa może odbywać się wyłącznie pod opieką opiekuna - pasażera oraz pod warunkiem, że pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec, a opiekun psa posiada aktualne świadectwo szczepienia psa przeciw wściekliźnie.
 6. Nadzór na przewożonym bagażem i zwierzętami należy do pasażera.

 

§ 7

Odwołania, skargi i wnioski
 1. Odwołania od nałożonych opłat dodatkowych rozpatruje operator.
 2. Skargi i wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 14:00 w siedzibie operatora.

 

§ 8

Uchyla się uchwałę nr VII/67/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie: regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2015 roku, poz.3363).

 

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 


Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Leszna

Barbara Mroczkowska